Senin, 05 Juli 2010

Ebook Islam_1

1. Jual Beli yg Dilarang dalam Islam, Shalih bin Fauzan
2. Tafsir Kalimat Tauhid Syaikh Rabi bin Hadi
3. Problem and Solution, Muh. Shalih al-Munajjid
4. Saudariku, Aku Menggugah Rasa Malumu
5. Panduan Durusul Lughah al-Arabiyyah 1
6. Panduan Durusul Lughah al-Arabiyyah 2
7. Metode syetan dalam menyesatkan Manusia
8. 100 Pesan Nabi u/ Wanita Salihah, Badwi Mahmoud
9. Abu Bakar As-Siddiq oleh M. Husain Haekal
10. Umar Bin Khattab oleh Muhammad Husain Haekal
11. Ikhlas – Memurnikan Niat, Dr. Umar Sulaiman al-Asyqar
12. Air Mata Cinta Pembersih Dosa oleh Ibn Al Jawzi
13. Ebook Download Novel Islam : Moga Bunda Disayang Allah by Tere Liye (Pengarang Hafalan Shalat Delisa)
14. Mengapa Islam Membenci Syirik (Syaikh Fauzan)”
15. Amar Ma’ruf Nahi Munkar
16. Siapakah Muhammad bin Abdul Wahhab?
17. Nasehat Pernikahan
18. Multi Level Marketing
19. Siapakah Wahhabi?
20. Hadits2 Palsu Tentang Keutamaan Shalat & Puasa di Bulan Rajab
21. Kedudukan Hadits Tujuhpuluh dua Golongan Umat Islam
22. Asas Kebangkitan Dunia Islam (syeikh Nashiruddin Al Albani)
23. Sifat-sifat Khowarij
24. Permasalahan azab kubur (syeikh Sholeh Al Utsaimin)
25. Buku bacaan anak Muslim>>Makan Bersamaku yuk!
26. Sebab-sebab Kehancuran (syeikh Yahya Al Hajuri)
27. Bacaan anak muslim>> Kisah-kisah Tentang ka’bah
28. Bacaan anak muslim Cinta Kepada Allah
29. Bacaan anak muslim Cinta dan Murka Allah
30. Abu Muhammad al-Barbahary – Syarhus Sunnah
31. Abu Ja’far ath-Thahawi – al-Aqidah ath-Thahawiyah
32. al-Qadhi Abu Ya’la – Meluruskan Sejarah Tragedi Terbunuhnya Utsman bin Affan
33. Imam Nawawi – Keutamaan Membaca & Mengaji al-Qur’an {at-Tibyan fil Adabi Hamalatil Qur’an}
34. Ibnu Taimiyah – Bahaya Mengekor Non-Muslim {Iqtidha’ ash-Shirathal Mustaqim}
35. Ibnu Taimiyah – Do’a dan Dzikir Nabawi
36. Ibnu Taimiyah – Kaidah Ahlu Sunnah wal Jama’ah
37. Ibnu Taimiyah – Risalah Bai’at
38. Imam adz-Dzahabi – Dosa-dosa Besar {al-Kabaair}
39. Ibnul Qayyim – Bekal Menuju Akhirat {Zaadul Ma’ad}
40. Ibnul Qayyim – Jangan Dekati Zina
41. Ibnul Qayyim – Kunci Kebahagiaan {Miftahu Dar as-Sa’adah}
42. Ibnul Qayyim – Manajemen Qalbu, Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan {Mawaridul Aman al-Muntaqa min Ighasatul Lahfan min Mashayidisy Syaithan} = download | mirror], Jilid 1
43. Ibnul Qayyim – Panduan Hukum-hukum Islam {I’lamul Muwaqqiin}
44. Ibnul Qayyim – Noktah-Noktah Hitam Senandung Setan
45. Ibnul Qayyim – Pendakian Menuju Allah {Madarijus Salikin}
46. Ibnul Qayyim al-Jauziyyah – Tafsir Ibnu Qayyim (Ayat-ayat Pilihan), bag. 1= download, bag 2
47. Muhammad bin Abdul Wahhab – Kitab Tauhid
48. Muhammad bin Abdul Wahhab – Menyingkap Kebathilan Penentang Tauhid {Kasyfusy Syubuhat}
49. Muhammad bin Abdul Wahhab – Tiga Landasan Utama {Ushul Tsalasa}
50. Abdurrahman bin Hasan – Ringkasan Minhajus Sunnah {Mulakhkhas Minhajus Sunnah}
51. Mahmud Syukri al-Alusi – al-Qur’an dan Astronomi
52. Abdul Aziz bin Muhammad as-Sadhan – Sorotan Total Ulama Salaf {Kutubun, Akhbarun, Rijalun, Ahaadits Tahtal Mihjar}
53. Abdul Qadir bin Abdul Aziz – al-Umdah fi I’dadil ‘Uddah lil Jihad fi Sabilillah, I’daad & ‘Adaalah = download, Jihad Melawan Penguasa = download, Panduan Fikih Jihad (bab Ma’alim Asasiyah)
54. Kafir Tanpa Sadar (bab Iman & Kufur)
55. Melacak Jejak Thagut = download, Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Negara Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Ahlu Dzimmah download, Wajib Berhukum Kepada Syari’at
56. Abdul Qadir bin Abdul Aziz – Mendudukkan Aqidah dan Jihad
57. Abdul Qadir bin Abdul Aziz – Terorisme Dalam Timbangan Islam
58. Abdullah Azzam – Adzkar Mujahidin
59. Abdullah Azzam – an-Nihayah wal Khulashah
60. Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di – Meraih Hidup Bahagia { al-Wasail al-Mufidah lil-Hayati as-Saidah}
61. Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di – Misteri Ya’juj dan Ma’juj
62. Abu Isra’ al-Asyuthi – Khawarij Gaya Baru
63. Abu Muhammad ‘Ashim al-Maqdisy–Agama Demokrasi
64. Abu Muhammad ‘Ashim al-Maqdisy–Kepada Mereka yg Buron
65. Abu Muhammad ‘Ashim al-Maqdisy–Menyingkap Kerancuan Berpikir Murji’ah
66. Abu Muhammad ‘Ashim al-Maqdisy – Millah Ibrahim
67. Abu Mush’ab al-Zarqawi – Joint With A Caravant {Ilhaq Bil Kafilah}
68. Abul A’la al-Maududi – 4 Istilah dalam al-Qur’an
69. Abul A’la al-Maududi – Asas-asas Akhlak bagi Harakah Islamiah
70. Abul A’la al-Maududi – Cara Hidup Islam
71. Abul A’la al-Maududi – Dasar-dasar Islam
72. Abul A’la al-Maududi – Islam & Jahiliyyah
73. Abul A’la al-Maududi – Peranan Pelajar
74. Abul A’la al-Maududi – Proses Revolusi Islam
75. Abul A’la al-Maududi – Syahadatul Haq
76. Abul A’la al-Maududi – Tanggungjawab Pemuda Islam Hari Ini
77. Ahmad Deedat – The Choice, Islam and Christianity
78. Aidh al-Qarni – Jangan Bersedih {La Tahzan}
79. Fathi Yakan – Apa Artinya Saya Menganut Islam
80. Fathi Yakan – Rintangan Perjuangan Pendakwah
81. Fathi Yakan – Ke Arah Kesatuan Gerakan Islam
82. Muhammad bin Shalih al-Utsaimin – Prinsip Ilmu Ushul Fiqih
83. Muhammad bin Shalih al-Utsaimin – Qadha dan Qadar
84. Muhammad bin Shalih al-Munajjid – Dosa-dosa yang Dianggap Biasa
85. Muhammad Mustafa al-A’zami – Sejarah Teks al-Quran
86. Muhammad Qutb – Salah Paham Terhadap Islam
87. Nashiruddin al-Albani – Cincin Pinangan
88. Nashiruddin al-Albani – Haji Nabi
89. Nashiruddin al-Albani – Mukhtashar Shahih Bukhari – Jilid 1, Jilid 2, Jilid 3, Jilid 4, Jilid 5
90. Nashiruddin al-Albani – Nabi Isa ‘alaihis Salam vs al-Masih ad-Dajjal
91. Nashiruddin al-Albani – Pertanyaan Seputar Shalat Jum’at
92. Nashiruddin al-Albani – Shahih al-Adab al-Mufrad li al-Bukhari
93. Nashiruddin al-Albani – Shahih Sunan Ibnu Majah
94. Nashiruddin al-Albani – Sifat Shalat Nabi
95. Nashiruddin al-Albani – Tamamul Minnah fi Ta’liq ‘ala Fiqhus Sunnah – Jilid 1, Jilid 2,
96. Sa’id bin Ali bin Wahf al-Qahthani – Kumpulan Do’a dalam al-Qur’an & Sunnah {Hisnul Muslim}
97. Sa’id bin Ali bin Wahf al-Qahthani – Syarah Aqidah al-Wasithiyah
98. Safiyurrahman al-Mubarakfury – Sirah Nabawiyah {al-Rahiq al-Makhtum}
99. Salim bin ‘Ied al-Hilaly – Sifat Shaum Nabi
100. Salim bin ‘Ied al-Hilaly – Wasiat Ulama-ulama Terdahulu
101. Shalih bin Fauzan al-Fauzan – al-Wala’ wal Bara’ fil Islam
102. Sulaiman bin Nashir bin Abdullah al-Ulwan – Penjelasan 10 Pembatal Keislaman {at-Tibyan Syarhu Nawaqidhil Islam}
103. Taqiyuddin an-Nabhani – ad-Daulah al-Islamiyah
104. Taqiyuddin an-Nabhani – asy-Syakhsiyah al-Islamiyah
105. Taqiyuddin an-Nabhani – Nizham al-Islam
106. Taqiyuddin an-Nabhani – Nizham al-Ijtima’i fi al-Islam
107. Umar Sulaiman al-Asyqar – Kisah2 Shahih Dalam al-Qur’an & as-Sunnah
108. Utsman bin Abdurrahman at-Tamimi – Deklarasi Daulah Islam Irak
109. Yusuf al-Uyairi – Yang Tegar di Jalan Jihad {Tsawabit ‘ala Darbil Jihad}
110. Abdullah Pattani – Freemasonry di Asia Tenggara
111. Hartono Ahmad Jaiz – al-Quran Dihina Gus Dur
112. Hartono Ahmad Jaiz – Bahaya Islam Liberal
113. M Thalib & Irfan S Awwas – Doktrin Zionisme dan Ideologi Pancasila
114. Toto Tasmara – Dajjal dan Simbol Setan
115. Yazid bin Abdul Qadir Jawwas – Birrul Walidain
116. ZA Maulani – Zionisme Gerakan Menaklukkan Dunia

Ebook Islam_2

• Manhaj As-Salafush Shalih
Sumber: almanhaj.or.id (Versi 02.10)
• Ahmadiyah Telanjang Bulat di Panggung Sejarah
Oleh: Abdullah Hasan Alhadar
• Kajian Islam
Oleh: Armansyah
• Kumpulan Artikel HM Nur Abdurrahman (1.7 MB)
Sumber : www.freewebs.com/hmnur/
Kumpulan tulisan H.M Nur Abdurrahman di harian FAJAR:
Wahyu & Akal - Iman & Ilmu.
• Kumpulan Buku Hartono Ahmad Jaiz
Oleh: Hartono Ahmad Jaiz
1. Ada Pemurtadan di IAIN
2. Bila Kiyai Menjadi Tuhan
3. Bahaya Islam Liberal
4. Tasawuf Belitan Iblis
5. Tasawuf, Pluralisme & Pemurtadan
• Kumpulan Fatwa DR Yusuf al Qardhawi
Ebook 1:
1. Fatwa Qardhawi
2. Fatwa Kontemporer
3. Fiqh Prioritas
Ebook 2:
1. Sistem Masyarakat Islam Dalam Quran & Sunnah
2. Halal & Haram Dalam Islam
3. Hukum & Zakat
Ebook 3:
1. Tuntutan Bertaubat Kepada Allah SWT
2. Bunga Rampai
Kumpulan Fatwa DR Yusuf al Qardhawi Lengkap
1. Fatwa Qardhawi
2. Fatwa Kontemporer
3. Fiqh Prioritas
4. Halal & Haram Dalam Islam
5. Hukum & Zakat
6. Tuntutan Bertaubat Kepada Allah SWT
7. Bunga Rampai
• Kumpulan Konsultasi Islam - Eramuslim -
- Ustadz Menjawab
- Ruqyah Syarriyyah
- Keluarga
- Oase Iman
• Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII)
• Matematika Alam Semesta
Kodetifikasi Bilangan Prima Dalam Al-Quran
Oleh : Arifin Muftie
• Sejarah Teks Al-Quran
Terjemahan dari buku: The History of The Quranic Text
Oleh : Prof.Dr. M.M al Azami
• Sosok Isa dalam Sorotan Ulama
Oleh: Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin
• Studi Kritis Pemahaman Islam
• Ulil vs Awam
Menekuk Intelek Liberal
• Bukti Kebenaran Alquran
Oleh: Abdullah M. al-Rehaili


• Himpunan Hadist Qudsi
Oleh: Achmad Sunarto
• Al Quran & Rahasia Angka-Angka
Oleh: Dr. Abu Zahra' An-Najdi
• Mengungkap Rahasia Al-Qur'an
Oleh: Allamah M.H. Thabathaba'i
• Menyingkap Tabir IM
1. Dialog Bersama Ikhwani
Oleh: Syaikh Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad Asy-Syihhi
2. Mengenal Hakikat IM
Oleh: Ustadz 'Abdullah Taslim
• Rifqon Ahlassunnah Bi Ahlissunnah
Oleh: Syaikh Abdul Muhsin Bin Hamd Al-�Abbad Al-Badr
• Syarah Aqidah Al-Wasithiyah
Oleh: Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahthaniy
• Aqidah Ahlus Sunnah
Oleh: Syaikhul Islam Abu Utsman Isma'il Ash-Shabuni
• Kumpulan Buku Tentang Syi'ah
1. Virus Syi'ah waspadalah!
Oleh: Ustadz Abu Abdirrahman al-Atsary Abdullah Zain
2. Diantara aqidah Syi'ah - menguak kesesatan aqidah Syi'ah
Oleh: Syaikh Abdullah bin Muhammad As-Salafi
3. Mungkinkah Syi'ah & Sunnah Bersatu?
Oleh: Syaikh Muhibbuddin Al Khatiib
• Membentuk Keluarga Diatas Kemuliaan Sunnah
• Kenapa Alergi Dengan Salafi?
Oleh: Abdurrahman Thayib Lc
• Poligami Dihujat
Oleh: Abu Salma al-Atsari
• Kontroversi Puasa Sunnah Hari Sabtu
Oleh: Abu Salma al-Atsari
• Hakikat Tasawuf
Oleh: Ustadz Abdullah Taslim, Lc.
(Mahasiswa S2 Pasca Sarjana Universitas Islam Madinah)
• JIL Sebuah Doktrin Yang Telah Usang
Oleh: Ustadz Muhammad Arifin Badri
• Hakikat Bid'ah dan Kufur
Oleh: al-Imam al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin al-Albani Rahimahullahu
• Dan Binasalah Yahudi
Oleh: Abu Salma al-Atsari
• Mungkinkah Syiah dan Sunnah Bersatu?
Oleh: Syaikh Muhibbuddin Al Khatiib
• Sejarah Hidup Muhammad
Oleh: Muhammad Husain Haekal

Ceramah Islam.MP3_3

1. Berbakti Kepada Kedua Orang Tua
Berbakti Kepada Kedua Orang Tua 01.mp3
Berbakti Kepada Kedua Orang Tua 02.mp3
2. Bagaimana Mendidik Anak
Bagaimana Mendidik Anak 01.mp3
Bagaimana Mendidik Anak 02.mp3
3. Hak Dan Kewajiban Suami Istri
Hak Dan Kewajiban Suami Istri 01.mp3
Hak Dan Kewajiban Suami Istri 02.mp3
4. Buhul Cinta
Buhul Cinta 01.mp3
Buhul Cinta 02.mp3
Buhul Cinta 02.mp3
5. Adab Walimah Dalam Islam
Adab Walimah Dalam Islam 01.mp3
Adab Walimah Dalam Islam 02.mp3
6. Hakekat Kebahagian
Hakekat Kebahagiaan 01.mp3
7. Jangan Dekati Zina
Jangan Dekati Zina 01.mp3
Jangan Dekati Zina 02.mp3
Jangan Dekati Zina 03.mp3
8. Jilbab Wanita Muslimah
Jilbab Wanita Muslimah 01.mp3
Jilbab Wanita Muslimah 02.mp3
Jilbab Wanita Muslimah 03.mp3
9. Laki-Laki Pemimpin Atas Wanita
Laki-laki Pemimpin Atas Wanita 01.mp3
Laki-laki Pemimpin Atas Wanita 02.mp3
10. Kedermawanan Sang Fakir Faidah Dari Siroh Shahabat Ulbah Bin Zaid
Kedermawanan Sang Fakir Faedah Dari Siroh Shahabat Ulbah Bin Zaid.mp3
11. Kehidupan Dunia Atau Kehidupan Akhirat
Kehidupan Dunia Atau Kehidupan Akhirat 01.mp3
Kehidupan Dunia Atau Kehidupan Akhirat 02.mp3
12. Kehidupan Istri-Istri Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam
Kehidupan Istri-Istri Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam 01.mp3
Kehidupan Istri-Istri Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam 02.mp3
13. Kisah Juraij
Kisah Juraij 01.mp3
Kisah Juraij 02.mp3
Kisah Juraij 03.mp3
14. Memahami Dari Mana Datangnya Rezeki
Memahami Dari Mana Datangnya Rezeki 01.mp3
Memahami Dari Mana Datangnya Rezeki 02.mp3
15. Meneladani Ummu Ismail Alaihissalam
Meneladani Ummu Ismail ‘Alaihissalam 01.mp3
Meneladani Ummu Ismail ‘Alaihissalam 02.mp3
16. Nasehat Untuk Penuntut Ilmu Syar’i
Nasehat Untuk Penuntut Ilmu Syar’i 01.mp3
Nasehat Untuk Penuntut Ilmu Syar’i 02.mp3
17. Renungan Bagi Pencinta Akhirat
Renungan Bagi Pencinta Akhirat 01.mp3
18. Suratku Untukmu
Suratku Untukmu 01.mp3
Suratku Untukmu 02.mp3
19. Sukses Dunia Akhirat
Sukses Sesungguhnya.mp3
Sukses Dan Syafaat.mp3
20. Untukmu Yang Berjiwa Hanif
Untukmu Yang Berjiwa Hanif 01.mp3
Untukmu Yang Berjiwa Hanif 02.mp3
21. Wasiat Untuk Wanita
Wasiat Untuk Wanita 01.mp3
Wasiat Untuk Wanita 02.mp3
Wasiat Untuk Wanita 03.mp3
22. Tanya Jawab :
1. Allah Bersemayam Di Atas Arsy Lalu Bagaimana Dgn Allah Turun Ke Langit Dunia?.mp3
2. Apa Maksud Hadits Ttg Kefakiran Nyaris Membuat Kafir.mp3
3. Apakah Ada Keseimbangan Antara Dunia Dan Akherat.mp3
4. Apakah Sama Shalat Fajar Dengan Shalat Sebelum Subuh.mp3
5. Apakah Ada Shalat Tahajjud Setelah Shalat Tarawih.mp3
6. Bagaimana Cara Agar Semangat Berpuasa.mp3
7. Bagaimana Cara Menghafal Agar Tidak Sering Lupa.mp3
8. Bagaimana Cara Menghindari Akhwat Yang Bukan Mahram.mp3
9. Bagaimanakah Tata Cara Zakat Fitri Yg Sesuai Sunnah.mp3
10. Bagaimanakah Solusi Mencari Ilmu Dan Dien Tidak Terbengkalai.mp3
11. Bagaimanakah Ulama Salaf Dahulu Membagi Waktu Dalam Belajar.mp3
12. Kerja Memungut Sampah, Apakah Halal?.mp3
13. Mana Yg Lebih Utama Bagi Musafir Berpuasa Atau Berbuka.mp3
14. Mengapa Di Masijidil Haram Shalat Tarawih 23 Raka’at.mp3
15. Seberapa Pentingkah Bahasa Arab Dalam Memahami Dien.mp3
16. Hukum Minum Bir Nol Persen Alkohol.mp3
17. Hukum Khamr.mp3
18. Khalwat.mp3
23. Hikmah Dalam Berdakwah
1. Hikmah Dalam Berdakwah 01
2. Hikmah Dalam Berdakwah 02
3. Hikmah Dalam Berdakwah 03
4. Hikmah Dalam Berdakwah 04
5. Hikmah Dalam Berdakwah 05
6. Hikmah Dalam Berdakwah 06
7. Hikmah Dalam Berdakwah 07
8. Hikmah Dalam Berdakwah 08
9. Hikmah Dalam Berdakwah 09

Ceramah Islam.MP3_2

1. MEMBINA KELUARGA SAKINAH (Ust. Na’im, Lc.)
2. MENYONGSONG FAJAR KEMENANGAN ISLAM (Ust. Mubarok, Lc.)
3. KIAT MENJAGA KEHORMATAN MUSLIMAH (Ust. Dzulqarnain)
4. TIKET PERJALANAN KE ALAM SURGA (Ust. Abu Isa)
5. MENGAPA MEMILIH MANHAJ SALAF (Ust. Ahmas Faiz)
6. SAUDARIKU, ENGKAU LEBIH CANTIK DENGAN BERJILBAB (Ust. Jauhar,Lc.)
7. RIBA DAN TINJAUAN KRITIS PERBANKAN SYARI’AH
(Ust. Muhammad Arifin badri MA)

8. SILATURAHMI DAN MEMPERERAT UKHUWAH ISALAMIYAH
DI POLDA METRO JAYA (Ust. Badrussalam, Lc.)
9. 616 KESEPAKATAN ULAMA AHLUS SUNNAH DALAM
MASALAH AQIDAH (Ustadz Ali Saman, Lc.)
10. PERINTAH UNTUK BERSATU DAN TERCELANYA PERPECAHAN (Ust. Dzulqarnain)

KEPADA PENUNTUT ILMU SALAFIYYUN.

12. GIGITLAH SUNNAH (Ust. Zainal)
13. FIKIH MENSTRUASI PADA WANITA (Ustadz Abdul Barr)

14. RAHASIA MENJADI WANITA TELADAN (Ust. Zainal Abidin)

15. WANITA PEMEGANG BARA API (Ust. Abu Zubair)

16. JAGALAH PERSATUAN & PERSAUDARAAN
SESAMA MUSLIM! (Ust. Ali Basuki)

Ceramah Islam.MP3_1

1. Akhirat
01_Indahnya_Surga_AlUstadzAskari.mp3
02_Indahnya_Surga_AlUstadzAskari.mp3
03_Indahnya_Surga_AlUstadzAskari.mp3
04_Indahnya_Surga_AlUstadzAskari.mp3
05_Indahnya_Surga_AlUstadzAskari.mp3
06_Indahnya_Surga_AlUstadzAskari.mp3
07_Indahnya_Surga_AlUstadzAskari.mp3
08_Indahnya_Surga_AlUstadzAskari.mp3
09_Indahnya_Surga_AlUstadzAskari.mp3
10_Indahnya_Surga_AlUstadzAskari.mp3
11_Indahnya_Surga_AlUstadzAskari.mp3
12_Indahnya_Surga_AlUstadzAskari.mp3
13_Indahnya_Surga_AlUstadzAskari.mp3
2. Al-Qur’an
Keutamaan_Membaca_Al_Quran_AlUstadzJafarShalih_1.mp3
Keutamaan_Membaca_Al_Quran_AlUstadzJafarShalih_2.mp3
Keutamaan_Ayat_Kursi_AlUstadzAskari.mp3
3. Khutbah Jum’at
Ketenangan_Hati_AlUstadzDzulqarnain.mp3
Pertanyaan_Di_Hari_Kiamat_AlUstadzDzulqarnain.mp3
4. Akhlaq
MenjalinHbnganBaikSesamaMuslimUstAbuIshaqMuslim.mp3.ogg Etika_Agama_Sikapi_Perselisihan_Ulama_Ust.Dzulqarnain_1.mp3
Etika_Agama_Sikapi_Perselisihan_Ulama_Ust.Dzulqarnain_2.mp3
Etika_Agama_Sikapi_Perselisihan_Ulama_Ust.Dzulqarnain_3.mp3
Meraih_Surga_dng_Akhlaq_Mulia_AlUstadzRifaiNgawi_1.mp3
Meraih_Surga_dng_Akhlaq_Mulia_AlUstadzRifaiNgawi_2.mp3
5. Aqidah
Kasyfusy_Syubuhat_AlUstadzLuqmanBaabduh_01.mp3 Kasyfusy_Syubuhat_AlUstadzLuqmanBaabduh_02.mp3 Kasyfusy_Syubuhat_AlUstadzLuqmanBaabduh_03.mp3 Kasyfusy_Syubuhat_AlUstadzLuqmanBaabduh_04.mp3
Kasyfusy_Syubuhat_AlUstadzLuqmanBaabduh_05.mp3 Kasyfusy_Syubuhat_AlUstadzLuqmanBaabduh_06.mp3 Kasyfusy_Syubuhat_AlUstadzLuqmanBaabduh_07.mp3 Kasyfusy_Syubuhat_AlUstadzLuqmanBaabduh_08.mp3 Kasyfusy_Syubuhat_AlUstadzLuqmanBaabduh_09.mp3 Kasyfusy_Syubuhat_AlUstadzLuqmanBaabduh_10.mp3 Kasyfusy_Syubuhat_AlUstadzLuqmanBaabduh_11.mp3 Kasyfusy_Syubuhat_AlUstadzLuqmanBaabduh_12.mp3 Kasyfusy_Syubuhat_AlUstadzLuqmanBaabduh_13.mp3 Kasyfusy_Syubuhat_AlUstadzLuqmanBaabduh_14.mp3 Kasyfusy_Syubuhat_AlUstadzLuqmanBaabduh_15.mp3 Kasyfusy_Syubuhat_AlUstadzLuqmanBaabduh_16.mp3 Kasyfusy_Syubuhat_AlUstadzLuqmanBaabduh_17.mp3 Kasyfusy_Syubuhat_AlUstadzLuqmanBaabduh_18.mp3
Kasyfusy_Syubuhat_AlUstadzLuqmanBaabduh_19.mp3 Kasyfusy_Syubuhat_AlUstadzLuqmanBaabduh_20.mp3 Kasyfusy_Syubuhat_AlUstadzLuqmanBaabduh_21.mp3
6. Tauhid
1.Tauhid_Asma_Wa_Shifat_UstadzMuhammadAsSewed.mp3
2.Tauhid_Asma_Wa_Shifat_UstadzMuhammadAsSewed.mp3
3.Tauhid_Asma_Wa_Shifat_UstadzMuhammadAsSewed.mp3
4.Tauhid_Asma_Wa_Shifat_UstadzMuhammadAsSewed.mp3
5.Tauhid_Asma_Wa_Shifat_UstadzMuhammadAsSewed.mp3
6.Tauhid_Asma_Wa_Shifat_UstadzMuhammadAsSewed.mp3
Keimanan_Terhadap_Taqdir_UstadzDzulqarnain_1.mp3
Keimanan_Terhadap_Taqdir_UstadzDzulqarnain_2.mp3
Keimanan_Terhadap_Taqdir_UstadzDzulqarnain_3.mp3

Takdir_dan_Kewajiban_Mengimaninya_UstadzJafar.mp3
Dimanakah_Allah_Berada.zip
Larangan_ibadah_Kpd_Allah_diKuburan_Ust.AsSewed.zip
7. Bid’ah
Adakah_Bidah_Hasanah_Al_Ustadz_DzulAkmal_1.zip Adakah_Bidah_Hasanah_Al_Ustadz_DzulAkmal_2.zip Adakah_Bidah_Hasanah_Al_Ustadz_DzulAkmal_3.zip Adakah_Bidah_Hasanah_Al_Ustadz_DzulAkmal_4.zip
Adakah_Bidah_Hasanah_Al_Ustadz_DzulAkmal_5.zip Adakah_Bidah_Hasanah_Al_Ustadz_DzulAkmal_6.zip Adakah_Bidah_Hasanah_Al_Ustadz_DzulAkmal_7.zip Adakah_Bidah_Hasanah_Al_Ustadz_DzulAkmal_8.zip Adakah_Bidah_Hasanah_Al_Ustadz_DzulAkmal_9.zip
Adakah_Bidah_Hasanah_Al_Ustadz_DzulAkmal_10.zip
8. Adab Akhlaq Muslim
AASM_AlUstadzLuqman_1.mp3
AASM_AlUstadzLuqman_2.mp3
AASM_AlUstadzLuqman_3.mp3
AASM2_AlUstadzUsamahMahri_1.mp3
AASM2_AlUstadzUsamahMahri_2.mp3

AASM3_AlUstadzLuqman_1.mp3
AASM3_AlUstadzLuqman_2.mp3
AASM3_AlUstadzLuqman_3.mp3
9. Dauroh Ustadz

A. Ukhuwah_Islamiyah_AlUstadzAbuHamzahYusuf.mp3 Ukhuwah_Islamiyah_AlUstadzAbuHamzahYusuf_2.mp3
B. Jdkan_DuniadiTangan_AkhiratdiHati_Ust.Muthi_1.mp3
Jdkan_DuniadiTangan_AkhiratdiHati_Ust.Muthi_2.mp3
Jdkan_DuniadiTangan_AkhiratdiHati_Ust.Muh.Naim.mp3
C. Kiat_Hidup_Bahagia_diAtas_Sunnah_Ust.Muthi_1.mp3
Kiat_Hidup_Bahagia_diAtas_Sunnah_Ust.Muthi_2.mp3
Kiat_Hidup_Bahagia_diAtas_Sunnah_Ust.Muthi_3.mp3
Kiat_Hidup_Bahagia_diAtas_Sunnah_Ust.Muthi_4.mp3

D. AlUstadzAsykari_1.mp3
AlUstadzAsykari_2.mp3
AlUstadzAsykari_3.mp3
AlUstadzAsykari_4.mp3
Irsyadul_Bariyah_AlUstadzMuhammadAsSewed_1.mp3 Irsyadul_Bariyah_AlUstadzMuhammadAsSewed_2.mp3
E. Indahnya_Dakwah_Sunnah_UstadzAbdulMuthi_1.mp3 Indahnya_Dakwah_Sunnah_UstadzAbdulMuthi_2.mp3
Indahnya_Dakwah_Sunnah_UstadzAbdulMuthi_3.mp3
Indahnya_Dakwah_Sunnah_UstadzAbdulMuthi_4_faq.mp3

F. Kaidah_Agama_dlm_Mghdpi_Fitnah_Ust.Afifuddin_1.mp3
Kaidah_Agama_dlm_Mghdpi_Fitnah_Ust.Afifuddin_2.mp3
G. Fitnah_harta_anak_wanita_AlUstadzAfifuddin.zip
Fitnah_perselisihan_alUstadzAfifuddin.zip
H. Dauroh-1.mp3
Dauroh-2.mp3
Dauroh-3.mp3
Dauroh-4.mp3
Dauroh-5.mp3
Dauroh-6.mp3
Dauroh-7.mp3
I. daurohBantul_BgituBsarnyaNkmatIman_Ust.Abdur.zip daurohBantul_MmperbanyakAmalShalih_Sy.Abdulloh.zip
daurohBantul_MnghargaiNkmatRabb_Sy.Abdulloh.zip
daurohBantul_Muqoddimah2_AlUstadzLuqmanBaabduh.zip
daurohBantul_SbabMsliminMraihBahgia_Ust.Dzulqornain.zip
daurohBantul_KokohDiAtasSunnah_AsySyaikhAbdulloh.zip
KnikmatanIslam-Terbimbing-DiAtasSunnah_SyaikhSalim1.zip
J. 01 Muhadhoroh Syaikh Abdullah 1.mp3
02 Muhadhoroh Syaikh Abdurrahman 1.mp3

K. 01_Bahaya_Kemunafikan_AlUstadz_Khidir_A.mp3 02_Bahaya_Kemunafikan_AlUstadz_Khidir_B.mp3
L. 01_AsySyaikhAbdullahBukhori_A.mp3
02_AsySyaikhAbdullahAlBukhori_B.mp3
03_AsySyaikhAbdullahAlBukhori_C.mp3
M. 01_AlUstadzAbdulMuthi_Lc_A.mp3
02_AlUstadzAbdulMuthi_Lc_B.mp3
N. 01_Keutamaan_Menuntut_iLmu_Ust.Afifuddin_A.mp3
02_Keutamaan_Menuntut_iLmoe_Ust.Afifuddin_B.mp3
O. 01_AsySyaikhKholid_A.mp3
02_AsySyaikhKholid_B.mp3
P. 01_AsySyaikhAbdullahShalfiq_A.mp3
02_AsySyaikhAbdullahShalfiq_B.mp3
Q. 01_DaurahNasional2009_AlUstadzAbdulBarr.mp3
02_DaurahNasional2009_AlUstadzMuhammadRijal.mp3
03_DaurahNasional2009_Sambutan_UstMuhammad.mp3
04_DaurahNasional2009_SyaikhDrAbdullahAlBukhari.mp3
05_DaurahNasional2009_SyaikhKhalidZhafiri_Kuwait.mp3
06_DaurahNasional2009_AlUstadzMukhtar.mp3
07_DaurahNasional2009_AlUstadzAdnan.mp3
08_DaurahNasional2009_SyaikhDrAbdullahAlBukhari.mp3
09_DaurahNasional2009_SyaikhAliBinYahyaHaddadi.mp3 10_DaurahNasional2009_SyaikhAbdullahBinShalfiq.mp3
11_DaurahNasional2009_AlUstadzIhsan.mp3
12_DaurahNasional2009_SyaikhAliBinYahya.mp3
13_DaurahNasional2009_SyaikhAbdullahBinShalfiq.mp3
R. 1_Muhadhoroh_AsySyaikhAliBinYahyaAlHaddadi.mp3
2_Muhadhoroh_AsySyaikhAliBinYahyaAlHaddadi.mp3
S. Muhadharah_SyaikhKhalid_BinDhahwiAzhZhafiri.mp3
Muhadharah_SyaikhKhalid_BinDhahwiAzh_hafiri.mp3
T. alUstadzDzulqornain_daurohMasjidJajarREC01.zip
alUstadzDzulqornain_daurohMasjidJajarREC02.zip
alUstadzDzulqornain_daurohMasjidJajarREC03.zip
alUstadzDzulqornain_daurohMasjidJajarREC04.zip
alUstadzDzulqornain_daurohMasjidJajarREC05.zip
alUstadzDzulqornain_daurohMasjidJajarREC06.zip
alUstadzDzulqornain_daurohMasjidJajarREC07.zip
alUstadzDzulqornain_daurohMasjidJajarREC08.zip
alUstadzDzulqornain_daurohMasjidJajarREC09.zip
10. Fiqih
A. Sholat
01_Pembahasan_Kesalahan_Orang_Shalat_Ust.Dzulqarnain.mp3
02_Kesalahan_Berpakaian-Menutup_Aurat_Ust.Dzulqarnain.mp3 03_Kesalahan_Masalah_Tempat_Shalat_AlUstadzDzulqarnain.mp3
04_Kesalahan_Masalah_Niat_AlUstadzDzulqarnain.mp3
05_Kesalahan_Tidak_Menggerakkan_Lisan_Ust.Dzulqarnain.mp3
06_Kesalahan_Ketika_Posisi_Berdiri_AlUstadzDzulqarnain.mp3
07_Kesalahan_Ruku_Itidal_AlUstadzDzulqarnain.mp3
08_Kesalahan_Sujud_AlUstadzDzulqarnain.mp3
09_Tanya_Jawab_Seputar_Pakaian_Ust.Dzulqarnain.mp3
10_Kesalahan_Duduk_Tasyahud_Salam_AlUst.Dzulqarnain.mp3
11_Ketika_Itidal_Tangan_Sedekap_Ust.Dzulqarnain.mp3
12_Kesalahan_Seputar_Shalat_Jamaah_Ust.Dzulqarnain.mp3
13_Kesalahan_Takbiratul_Ihram_Salam_Ust.Dzulqarnain.mp3
14_Kesalahan_Seputar_Shalat_Jamaah_AlUstadzDzulqarnain.mp3
15_Kesalahan_Setelah_Shalat_AlUstadzDzulqarnain.mp3
16_Tanya_Jawab_Semua_Materi_AlUstadzDzulqarnain.mp3

B. Larangan Pakaian Sutera
LaranganPakaianSuteraBagiLelakiUstSyarbini.zip
LaranganPakaianSuteraBagiLelakiUstSyarbini2.zip

C. Menutup Aurat
MenutupAuratYangDibenarkanUstSyarbini.zip
MenutupAuratYangDibenarkanUstSyarbini2.zip

D. Permasalahan_Sujud_Dalam_Sholat_Ust_Usamah_Mahri.zip

E. Cara Sholat
Cara_Sholat_Rasulullah_AlUstadzLuqmanBaabduh_1.mp3
Cara_Sholat_Rasulullah_AlUstadzLuqmanBaabduh_2.mp3
Cara_Sholat_Rasulullah_AlUstadzLuqmanBaabduh_3.mp3
Cara_Sholat_Rasulullah_AlUstadzLuqmanBaabduh_4.mp3

F. Tata Cara Sholat
01_Syarat_Rukun_Wajib_Shalat_Ust.Dzulqarnain.mp3
02_Sutrah_Pembatas_Shalat_Ust.Dzulqarnain.mp3
03_Takbiratul_Ihram_Empat_Tempat_Ust.Dzulqarnain.mp3
04_Perselisihan_Ulama_ttg_Psisi_Sedekap_Ust.Dzulqarnain.mp3
05_Gerakan_Bacaan_Stlh_Takbiratul_Ihram_Ust.Dzulqarnain.mp3
06_Tata_Cara_dan_Bacaan_Ruku_AlUstadzDzulqarnain.mp3
07_Tata_Cara_Sujud_Duduk_dan_Bangkit_Ust.Dzulqarnain.mp3
08_Tata_Cara_dan_Bacaan_Duduk_Tasyahud_Ust.Dzulqarnain.mp3
09_Tata_Cara_dan_Bacaan_Tasyahud_Akhir_Ust.Dzulqarnain.mp3
10_Tanya_Jawab_Masalah_Sholat_AlUstadzDzulqarnain.mp3

G. Tayamum_AlUstadzDzulqarnain.mp3

11. Zakat
Zakat_Ringkas_AlUstadzDzulqarnain_1.mp3
Zakat_Ringkas_AlUstadzDzulqarnain_2.mp3
Zakat_Ringkas_AlUstadzDzulqarnain_FAQ_3.mp3

Zakat_Manhajus_Salikin_AlUstadzDzulqarnain_1.mp3
Zakat_Manhajus_Salikin_AlUstadzDzulqarnain_2.mp3
Zakat_Manhajus_Salikin_AlUstadzDzulqarnain_3.mp3
Zakat_Manhajus_Salikin_AlUstadzDzulqarnain_4.mp3
Zakat_Manhajus_Salikin_AlUstadzDzulqarnain_5.mp3
Zakat_Manhajus_Salikin_AlUstadzDzulqarnain_6.mp3
Zakat_Manhajus_Salikin_AlUstadzDzulqarnain_7.mp3
Zakat_Manhajus_Salikin_AlUstadzDzulqarnain_8.mp3
Zakat_Manhajus_Salikin_AlUstadzDzulqarnain_9.mp3

12. Ilmu
A. Belajar_Sesuai_Manhaj_Salaf_AlUstadzAsykari.mp3
B. Ilmu_Yang_Utama_Dipelajari__AlUstadzSyarbini.mp3
C. Istiqomah_Dalam_Menuntut_Ilmu_Ust.Abdurrohman_Lombok.zip
D. Mengenal_Keutamaan_Ilmu_dan_Ulama-1.mp3
Mengenal_Keutamaan_Ilmu_dan_Ulama-2.mp3
E. Nasihat_Bagi_Penuntut_Ilmu_AlUstadzSarbini.mp3

F. Pentingnya_Ilmu_Agama_Al_Ustadz_Usamah_Mahri_1.zip
Pentingnya_Ilmu_Agama_Al_Ustadz_Usamah_Mahri_2.zip
Pentingnya_Ilmu_Agama_Al_Ustadz_Usamah_Mahri_3.zip
Pentingnya_Ilmu_Agama_Al_Ustadz_Usamah_Mahri_4.zip

G. Semangat_Para_Ulama_dalam_Menuntut_Ilmu_Ust.Askari.mp3

13. Islam
A. Kemuliaan_Seorang_Muslim_AlUstadzAbuNashimMukhtar.mp3
B. Keutamaan_Agama_Islam_Al_Ustadz_Dzulqarnain_1.zip
Keutamaan_Agama_Islam_Al_Ustadz_Dzulqarnain_2.zip
Keutamaan_Agama_Islam_Al_Ustadz_Dzulqarnain_3.zip
Keutamaan_Agama_Islam_Al_Ustadz_Dzulqarnain_4.zip
Keutamaan_Agama_Islam_Al_Ustadz_Dzulqarnain_5.zip
Keutamaan_Agama_Islam_Al_Ustadz_Dzulqarnain_6.zip
Keutamaan_Agama_Islam_Al_Ustadz_Dzulqarnain_7.zip
Keutamaan_Agama_Islam_Al_Ustadz_Dzulqarnain_8.zip
Keutamaan_Agama_Islam_Al_Ustadz_Dzulqarnain_9.zip

C. Sebab_Kehinaan_Umat_Islam_dan_Solusinya_Ust.Luqman_A.mp3
Sebab_Kehinaan_Umat_Islam_dan_Solusinya_Ust.Luqman_B.mp3

14. Keluarga
1.Jaga_Keluarga_dari_Api_Neraka_AlUstadzAskari.mp3
2.Jaga_Keluarga_dari_Api_Neraka_AlUstadzAskari.mp3
3.Jaga_Keluarga_dari_Api_Neraka_AlUstadzAskari.mp3

15. Manajemen Qolbu
A. Dahsyatnya_Api_Neraka_AlUstadzDzulqarnain_1.mp3
Dahsyatnya_Api_Neraka_AlUstadzDzulqarnain_2.mp3

B. Empat_Arah_Perangkap_Iblis_AlUstadzAbulHasan.mp3
Mengingat_Hari_Kiamat_Surat_AlHaqqah_Ust.Dzulqarnain.mp3
Nasehat_Penuh_Manfaat_Syawal_Al_Ust.Dzulqornain.mp3

C. Hari_hari_terakhir_Rasulullah_A.rar
Hari_hari_terakhir_Rasulullah_B.rar

D. Mayat_Mayat_Cinta_Yogyakarta_AlUstadzAmr_1.mp3
Mayat_Mayat_Cinta_Yogyakarta_AlUstadzAmr_2.mp3
Mayat_Mayat_Cinta_Yogyakarta_AlUstadzAmr_1.mp3
Mayat_Mayat_Cinta_Yogyakarta_AlUstadzAmr_2.mp3

E.Ibadah_PenggugurDosa_Shalat_JumatUst.Dzulqarnain_a.mp3
Ibadah_PenggugurDosa_Shalat_JumatUst.Dzulqarnain_b.mp3

F. TazkiyyatunNufuus_1_AlUstadzMuhammadAsSewed.zip
TazkiyyatunNufuus_2 AlUstadzMuhammadAsSewed.zip
TazkiyyatunNufuus_3_AlUstadzMuhammadAsSewed.zip

G. Sebab_Keberuntungan_AlUstadzDzulqarnain_1.mp3
Sebab_Keberuntungan_AlUstadzDzulqarnain_2.mp3
Sebab_Keberuntungan_AlUstadzDzulqarnain_3.mp3

H. Tiga_Asal_dari_Maksiat_AlUstadz_Khidr.mp3
Tiga_Asal_dari_Maksiat_AlUstadz_Khidr_2.mp3

16. Muslimah
AdabAdabMuslimahKeluarDariRumah1.zip
NasehatIndahUntukMuslimahAgarMauBerhijabUstDzulqornain.zip
NasehatIndahUntukMuslimahAgarMauBerhijabUstDzulqornain2.zip

Haidh_Istihadhah_Nifas_AlUstadzDzulqarnain_1.mp3
Haidh_Istihadhah_Nifas_AlUstadzDzulqarnain_2.mp3
Haidh_Istihadhah_Nifas_AlUstadzDzulqarnain_3.mp3
Haidh_Istihadhah_Nifas_AlUstadzDzulqarnain_4.mp3
17. Manhaj
Al_Ustadz_Dzulqarnain_Bersatu_Tercelanya_Perpecahan_1.mp3
Al_Ustadz_Dzulqarnain_Bersatu_Tercelanya_Perpecahan_2.mp3
Al_Ustadz_Dzulqarnain_Bersatu_Tercelanya_Perpecahan_3.mp3
Al_Ustadz_Dzulqarnain_Bersatu_Tercelanya_Perpecahan_4.mp3
Al_Ustadz_Dzulqarnain_Fanatisme_Bahaya_Terhadap_Ummat_1.mp3
Al_Ustadz_Dzulqarnain_Fanatisme_Bahaya_Terhadap_Ummat_2.mp3
Al_Ustadz_Dzulqarnain_Fanatisme_Bahaya_Terhadap_Ummat_3.mp3
Al_Ustadz_Dzulqarnain_Fanatisme_Bahaya_Terhadap_Ummat_4.mp3
Ciri_Golongan_yang_Selamat_AlUstadzMuhammadNaim_1.mp3
Ciri_Golongan_yang_Selamat_AlUstadzMuhammadNaim_2.mp3
Hikmah_dalam_Berdakwah_AlUstadzAbuNashimMukhtar_1.mp3
Hikmah_dalam_Berdakwah_AlUstadzAbuNashimMukhtar_2.mp3
Pijakan_Muslim_dalam_Menghadapi_Fitnah_AlUstadzDzulqarnain_1.mp3
Pijakan_Muslim_dalam_Menghadapi_Fitnah_AlUstadzDzulqarnain_2.mp3
Pijakan_Muslim_dalam_Menghadapi_Fitnah_AlUstadzDzulqarnain_3.mp3
Pijakan_Muslim_dalam_Menghadapi_Fitnah_AlUstadzDzulqarnain_4.mp3
Pijakan_Muslim_dalam_Menghadapi_Fitnah_AlUstadzDzulqarnain_5.mp3

Software Islam_1

1. Salafi DB 4.0
SalafiDB adalah software yang berisikan Al-Qur’an, ribuan Hadits.

2. Al-Bidayah wan Nihayah
Kitab ini cocok untuk yang senang mempelajari kisah-kisah para sahabat.

3. Hadits Shahih At-Targhib Wa At-Tarhib Karya Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani.

4. Hadith Viewer (Free)
Hadits Bukhari & Muslim (dalam 7 bahasa).

5. Hadits Shahih dari Kitab Sunan At-Tirmidzi =
Jilid I, Jilid II, Jilid III =

6. Hadits Dha’if Adabul Mufrad
(Koreksi Ilmiah terhadap Karya Imam Bukhari)
Untuk Hadits Shahih Adabul Mufrad

7. Terjemah Hadits Syarah Shahih Muslim
Merupakan penjelasan terbaik yang terdapat dalam Shahih Muslim.

8. Hadits Shahih Sunan Ibnu Majah =
Jilid I
Jilid II
Jilid III

9. Silisilah al-Ahadits adh-Dha’ifah wal maudhu’ah
Jilid I
Jilid II
Jilid I-IV (Ringkasan Silsilah Hadits Dha’if dan Maudhu)

10. Silisilah al-Ahadits Ash-Shahihah
Ash-Shahihah jilid I
format CHM (1,1 mb)
Ash-Shahihah jilid II

11. Bulughul Maram, Ibnu Hajar Al-Atsqalani

12. Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi

13. Qadha & Qadar, Ibnul Qayyim Al Jauziyah
14. Al I’tisham - Imam Asy-Syathibi
Merupakan buku induk pembahasan Sunnah dan Bid’ah.
15. I’lamul Muwaqi’in, Ibnu Qayyim Al Jauziyah
Panduan Hukum Islam, karya Ibnu Qayyim Al Jauziyah.
16. Noktah-Noktah Hitam Senandung Setan, Ibnu Qayyim Al Jauziyah

17. Kunci Kebahagiaan - Ibnu Qayyim Al Jauziyyah
18. Manajemen Qalbu - Ibnu Qayyim Al Jauziyyah
Edisi Indonesia : Melumpuhkan Senjata Syetan
19. Madarijus Salikin (Pendakian Menuju Allah) - Ibnu Qayyim Al Jauziyah =
Penjabaran Kongkret: “Iyyaka Na ‘budu wa Iyyaka Nasta’in”

20. Kitab At-Tauhid - Imam Muhammad bin Abdul Wahhab =
Kitab yang mengagumkan dan sangat penting untuk dibaca dan ditelaah oleh setiap
muslim agar mereka mengetahui aqidah yang benar. Seorang tholabul ilmi –juga
orang awam- jangan sampai tidak memilikinya.

21. Sifat Sholat Nabi - Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani
Jilid 1
Jilid 2
Jilid 3
22. Mengapa Memilih Manhaj Salaf

Software Islam_2

1. Al-qur’an digital = Berisi 30 juz Al-Qur'an versi 2.0.

2. Pocket Quran for Blackberry devices = Pocket Al-Qur'an Untuk Handphone
Blackberry.

3. AthanBasic 3.0 = Software Adzan Untuk Seluruh Negara.

4. Kalender Hijriyah = Kalender Hijriyah Islam.

5. Shollu3.08.2 = Program Pengingat Waktu Sholat.

6. Tajwid = Program Untuk Belajar Tajwid Bagi Putra-Putri.

7. Zakat = Program Untuk Menghitung Zakat Penghasilan

8. 3masalah penting sholat = Berisi Tiga Masalah Penting Tentang Sholat

9. dasar tauhid = Dasar-Dasar Tauhid Kepada Allah Ta'ala

10. haditsweb3 = Berisi Hadits-Hadits Nabi

11. kisah para nabi = Kisah-Kisah Para Nabi

12. kisah teladan_1 = Kisah-Kisah Teladan 1

13. kisah teladan_2 = Kisah-Kisah Teladan 2

14. kisah islam = Kisah-Kisah Tentang Islam

15. komunikasi dengan Allah = Berkomunikasi Dengan Allah Ta'ala

16. Miracle of Allah = Miracle (Gambar2 Keajaiban dari Allah Ta'ala)

17. Nabi Muhammad = Kisah Hidup Nabi Muhammad

18. Nama Islami part_4 = Nama-Nama Islami Untuk Buah Hati_4

19. Nama Islami part_3 = Nama-Nama Islami Untuk Buah Hati_3

20. Perawatan jenazah = Cara Perawatan dan Pemandian Jenazah (English)

21. Sholat Versi English = Tata Cara Sholat Dalam Versi B. Inggris

22. Sifat Sholat Nabi = Sifat-Sifat Sholat Nabi

23. Terjemah Hadits Arbain = Terjemah Hadits Arbain Imam An-Nawawi

Software Islam_3

Versi A

1. Koleksi ribuan An-Najiyah (4.000+) artikel islami & Biografi Ulama

2. Fathul Baari, Syarah Shahih Bukhari Ibnu Hajar Al-Atsqalani

3. Tafsir Ibnu Katsir Juz 1

4. Tafsir Ibnu Katsir Juz 2

5. Tafsir Ibnu Katsir Juz 3

6. Tafsir Ibnu Katsir Juz 4

7. Tafsir Ibnu Katsir Juz 5

8. Tafsir Ibnu Katsir Juz 6

9. Tafsir Ibnu Katsir Juz 7

10. Tafsir Ibnu Katsir juz 8

11. Tafsir Ibnu Katsir juz 9

12. Tafsir Ibnu Qayyim
Tafsir Ibnu Qayyim halaman 1-400
Tafsir Ibnu Qayyim halaman 401-773

13. Al-Ushul min ‘Ilmil Ushul - Muhammad bin Sholeh al-’Utsaimin
PRINSIP ILMU USHUL FIQIH

14. Mukhtarat Iqtidha’ Ash-Shirathal Mustaqim - Ibnu Taimiyah
Ringkasan dari kitab Mukhtarat Iqtidha’ Ash-Shirathal Mustaqim

15. Wala’ Dan Bara’ Dalam Islam _ Shalih Fauzan al-Fauzan

16. Nabi Isa ‘alaihissalam VS Dajjal Syaikh Nashiruddin Al-Albani.
Membahas hadits2 tentang turunnya kembali Nabi Isa ‘alaihissalam ke bumi,
dan mengenai Dajjal.

17. Tafsir Al-Azhar (HAMKA)

18. Syarah Al ‘Aqidah al Wasithiyah - Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah
Studi tentang ‘Aqidah Ahlussunnah wal Jama’ah

19. Ringkasan Minhajus Sunnah Ibnu Taimiyah

20. Janganlah Mengkafirkan Saudaramu

21. Doa dan Wirid Hisnul Muslim

Versi B

1. Teks Al Qur’an di MS Word

2. Font Simbol Arabic (Contoh SAW, SWT dll)

3. Software untuk mengetahui arah kiblat

4. Arabic Pad (Untuk menulis tulisan arab)

5. Program Mawaqit Prayer Time Version 2.3

6. Program Salaat Time 1.4

7. Program Islamic Prayer v1.0

8. Terjemah Al-Qur’an v1.5

9. Al-Qur’an Database XP 4.0 Program Al-Qur’an

10. Pocket Qur’an untuk Nokia Series 60.

11. Pocket Qur’an untuk Nokia N dan E Series (N.80, E.62)

12. Pocket Qur’an untuk Pocket PC (beta version)

13. Pocket Qur’an untuk SmartPhone

14. Pocket Quran untuk Nokia 9500 and 9300 series

15. Pocket Quran untuk Sony Ericsson P900

16. Pocket Qur’an untuk Java Enabled-Phones

17. Palm Qur’an

18. Penghitung Zakat Fitrah, Zakat Mal, dsb.

19. Juz Amma Player mempermudah anda mengahafal Juz Amma

20. Durusul Lughah Al Arabiyyah

21. Kitab yang masyhur dalam hal tata bahasa Arab

22. Klasifikasi Al Qur’an (ada 17 bab)

23. Arabic Dictionary 3.94R, Kamus Arab-English Versi 3.94R

Debat Agama Islam - Kristen

Debat Agama Islam - Kristen (MP3)
• Dr Zakir Naik vs Pastor Ruknuddin Henry Pio
- Apakah Kristus Benar-Benar Disalib? -

• Muallaf vs Murtadin
- Mengapa Kutinggalkan Salib?Mengapa Kutinggalkan Masjid? -
Pdt. DR. Muhammad Fatah
Pdt. DR. Adhi Saptowedha
Pdt. Yoshua Winadi Skp, STh
Ust. Insan Mokoginta
Ust. Yusuf Ismail
Ust. Syamsul Arifin Nababan Lc

• Islam vs Jaringan Islam Liberal
Debat Terbuka Buku: Ada Pemurtadan di IAIN
By: Ustad Hartono Ahmad Jaiz
Ustad Moh. At Tamimi
Ulil Abshar Abdalla
Abd. Muqsid Ghazali

• Dr Zakir Naik vs DR William Campbell
- Al Quran dan Injil Mengupas Ilmu Pengetahuan -

Ceramah Kristologi Audio MP3

Ceramah Kristologi (MP3)
•Hj Irena Handono
- Strategi Memurtadkan Ummat Islam -
- Perayaan Natal Antara Dogma dan Toleransi -
- Rohmatan Lil alamin -
DR. H. Sanihu Munir SKM, MPH
- Jesus Ternyata Poligami -
- Yesus Ternyata Muslim -
- Mereka Tidak Mengerti Perkataan Yesus -
- Bernard Nababan
- Mengapa Aku Memilih Islam -

• Dra. Dewi Purnamawati
- Tak Mampu Kutolak Kebenaran Islam -

• DR Sanihu Munir & Hj Irena Handono
- Penyembuhan Dalam Nama Yesus -

• Ahmed Deedat
- Respon terhadap Jimmy Swaggart -
- Kristenisasi Dunia -

Ebook Kristologi

• Akitab di Dunia Modern
oleh : Prof. James Barr

• Bibel Quran & Sains Modern
oleh : Dr. Maurice Bucaille

• Debat Kairo
oleh : Maulvi Abul Ata Jalandhari

• Dialog Islam Kristen -
ebook 1: Bible: FAQ.
oleh : Christians From The Bible
ebook 1: Dialog Kristen-Islam.
oleh : Wilson H. Guertin, Ph.D.dan Mohammad Jawad Chirri.
ebook 1: Dialog Masalah Ketuhanan Yesus.
oleh : Antonius Widuri dan Bahaudin Mudhary
ebook 1: Mensucikan Hari Sabat.
oleh : Insan Mokoginta

• Dialog Trinitas
ebook 1: Dialog Seputar Trinitas.
oleh : DR Sanihu Munir
ebook 2: Haruskah Percaya Tritunggal.
�1989 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

• Islam Dihujat
Menjawab Buku The Islamic Invasion (Robert Morey)
oleh : Hj Irena Handono

• Kebohongan Kristen
Berasal dari: www.geocities.com/cicak_mdn/menu.html
oleh : Cicak Medan

• Metodologi Bibel dlm Studi Al Quran
oleh : Adnin Armas M.A

• Muhammad & Kristus
oleh : Maulana Muhammad Ali -

• Muhammad dlm Kitab Suci Dunia
oleh : Maulana Abdul Haque Vidyarthi

• Muhammad dlm Perjanjian Lama & Baru -
- What Every Christian & Jew Should Know -
Tentang Sang Pencipta, Kitab Suci & Nabi-nabi
oleh : Prof David Benjamin Keldani B.D (ex Uskup Uramiah, Kaldea)

• Sejarah Alkitab
oleh : Prof H S Tharick Chehab

• Sejarah Dogma Kristologi
oleh : Dr. C. Groenen ofm

• Sejarah Zionis & Misionaris di Dunia Islam
Sumber : www.irib.ir
ebook 1. Sejarah Gerakan Misionaris di Dunia Islam
ebook 2. Zionisme & HAM
ebook 3. Mitos Zionisme
ebook 4. Infiltrasi Zionisme di AS

• Sekilas Tentang Injil Didache
Rahasia Penemuan Manuskrip & Isi INJIL Didache
Cuplikan dari Buku berjudul : INJIL DIDACHE
oleh : DR Ahmad Hijazi As-Saqa

• Siapa Sebenarnya Juru Selamat Dunia
oleh : Yohannes Baptista Sariyanto Siswosoebroto

• The Choice Islam & Christianity
oleh : Ahmed Hoosen Deedat

• The Passion of Jesus as

• Titik Temu Islam & Kristen
oleh William Montgomery Watt

• Yesus Wafat di Kashmir
oleh : A. Faber Kaiser

• Misteri Naskah Laut Mati
by: Ahmad Osman

• Kritik Bibel
oleh : Baruch Spinoza

• Mustahil Kristen Bisa Menjawab
(Berhadiah Mobil BMW)
oleh : H. Insan LS Mokoginta

• Benarkah Yesus Tuhan -
(Contemporer Debate)
Ahmed Deedat vs DR Anis Shorosh

• Ajaran Kristen
oleh : Mirza Tahir Ahmad

• Mempertanyakan Kebangkitan dan Kenaikan Isa Almasih
oleh : Hj. Irena Handono

• 10 Alasan Menjadi Pengikut Yesus yg Setia Harus Masuk Islam
by: H. Insan LS Mokoginta

• Mana Yang Bisa Dipercaya, Bibel atau Al Quran?
oleh : H. Insan LS Mokoginta

• Mana Yang Porno, Alkitab atau Al Quran?
oleh : H. Insan LS Mokoginta

• 101 Bukti Yesus Bukan Tuhan
oleh : H. Insan LS Mokoginta

• Silsilah Muhammad versus Silsilah Yesus -
oleh : H. Insan LS Mokoginta

• Yesus & Maria Dalam Pandangan Islam & Kristen
oleh : Ahmed Deedat